Matkanivan metsästysseuran hirviohjesääntö

 1. Hirviporukkaan ampujana tulevalta vaaditaan voimassaoleva hirvimerkki.

2. Hirviporukkaan hyväksytään seuran vuosikokouksen hyväksymät jäsenet. 

3. Hirviporukkaan ilmoittaudutaan vuosittain ilmoittautumiskokouksessa.   

4. Hirviporukkaan liittymismaksu uudelta jäseneltä on 100 e. Yhden vuoden voi olla hirviporukassa ilman liittymismaksua. 

Hyväksytty Matkanivan Metsästysseuran kesäkokouksessa 4.8.2019

Matkanivan metsästysseuran hirvenmetsästyssääntö

 

1 § 

Tämä metsästyssääntö koskee Matkanivan Metsästysseuran hirviporukan jäseniä. 

 2 § 

Hirviporukan ilmoittautumiskokouksen koollekutsuja on seuran johtokunta. 

 3 § 

Porukan varoja ja omaisuutta hoitaa hirviporukan johtaja. Porukan kokoonkutsujana ja asioiden hoitajana toimii vuodeksi kerrallaan valittu/valitut metsästyksen johtaja/metsästyksen johtajat. 

 4 § 

Hirviporukkaan pyrkivältä vaaditaan seuran hirviohjesäännön määrittelemät edellytykset. 

 5 § 

Jos hirviporukan täysvaltainen jäsen on välillä pois hirviporukasta, hänet voidaan hyväksyä takaisin heti entisenä jäsenenä. 

 6 § 

Hirviporukan jäsen ei saa olla pyynnissä pyyntimiehenä lihaosuudella samana pyyntikautena muissa hirviporukoissa. Hirviporukan jäsen ei voi kesken pyyntipäivän siirtyä pyyntiin toisen metsästysseuran hirviporukkaan. 

 7 § 

Lihaosuudella pyytävät ovat etusijalla koira-alueita määriteltäessä. 

 8 § 

Vieraista, heidän osuudestaan saaliiseen ja osallistumismaksuistaan päättää hirviporukan kokous kussakin tapauksessa erikseen. Vierastulot käytetään hirviporukan ja metsästysseuran kulujen peittämiseen sekä nuorisotyöhön ja kylän kehittämiseen. 

 9 § 

Hirviporukan jäsenen tulee olla pyynnissä hirviporukan järjestäytymiskokouksessa päättämällä tavalla. 

 10 § 

Saaliista kuuluu kaatajalle pää sarvineen, nahka ja sisäelimet. 

 11 § 

Sille maanomistajalle, jonka maalle hirvi kaatuu annetaan ns. maanomistajaosuutena purkitettua tai muuta hirvenlihaa. Mikäli lupamäärä sallii jaetaan myös muille maanvuokraajille hirvenlihaa, 1 hirvi vuodessa tai useampia. Näiden hirvien lupamaksun maksaa Matkanivan Metsästysseura. 

 12 § 

Peijaislihoina käytetään yksi hirvi. Tämän hirven lupamaksun maksaa Matkanivan Metsästysseura. 

 13 § 

Hirviporukan jäsen on velvollinen - osallistumaan hirvieläinten laskentaan ja havaintojen tekoon - osallistumaan hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ennnaltaehkäisyyn - osallistumaan hirvieläinten riistanhoitotyöhön - osallistumaan porukan yhteisiin ampumaharjoituksiin, koulutustilaisuuksiin ja talkoisiin - edistämään porukan yhteishengen luomista ja asettamaan porukan kunnian esim. henkilökohtaisen kaatokunnian edelle - välttämään kilpailuluonteista metsästystä porukan muiden jäsenten kanssa - noudattamaan annettuja määräyksiä ja hyviä metsästystapoja - jakamaan paikkatietonsa myös koiran paikkatiedon muille hirvijahtiin osallistuville, sille joka ei luovuta paikkatietoja, määrätään kiinteä passipaikka 

 14 § 

Seurueen jäsentä voidaan rangaista - jos hän aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa - jos hän ryhtyy hirvieläinten metsästykseen ilman metsästyksen johtajan lupaa - jos hän rikkoo metsästyslakia, hirviasetusta, niiden nojalla annettuja asetuksia ja säännöksiä tai tätä sääntöä - jos hän rikkoo törkeästi hyviä metsästystapoja tai aiheuttaa porukan toiminnalle huomattavaa haittaa ja on siten ilmeisen sopimaton hirvenmetsästykseen - jos hän saapuu metsästykseen juopuneena tai käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihteitä - jos hän poistuu aiheetta passipaikalta - jos hän poikkeaa hirvieläintä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen, ikään tai määrään nähden Rangaistusseuraamuksena näistä rikkomuksista ovat - varoitus - määräaikainen toimiminen jahdissa aseettomana - erottaminen määräajaksi, loppupyyntikaudeksi, mahdollisesti seuraavaksi pyyntikaudeksi 

 15 § 

Pykälässä 14 mainituista rangaistuksista päättää hirviporukan järjestäytymiskokous niiltä osin, jotka eivät kuulu Suomen valtion lakien ja asetusten piiriin. Hirviporukan järjestäytymiskokous päättää hirvijahtiin liittyvistä asioista joka syksy. 

 16 § 

Haavoittaneen laukauksen ampunut on velvollinen osallistumaan haavoittuneen hirven jäljittämiseen vaivojaan säästämättä tai järjestämään jäljityksen sijaisen. 

 17 § 

Erillisiä metsästyksessä noudatettavia määräyksiä - jäsen on velvollinen pitämään metsästyksessä mukanaan metsästysasetuksen määräämää selvästi näkyvää oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. - metsästysasetuksen ampuma-asevaatimukset täyttävän aseen sekä patruunat ja muut metsästyksen johtajan määräämät varusteet - ajoketjussa ei jäsenellä ajon aikana saa olla mukana ladattua asetta - porukan ollessa kokoontuneena tai liikkuessa tiiviissä muodossa, tulee aseiden olla lataamatta ja patruunoiden pois aseesta - metsästyksen johtajan antamia suullisia tai kirjallisia ohjeita tulee noudattaa 17 § Porukka voidaan tarvittaessa jakaa kahteen tai useampaan pyyntiporukkaan omine metsästyksen johtajineen. Tällöin pyynti tulee järjestää niin, että porukat ovat selkeästi erillään toisistaan ja sopia hirvien ampumisesta niin, että ylimääräisten hirvien kaatamista ei tapahdu. 

 18 § 

Muista tässä hirvenmetsästyssäännössä mainitsemattomista hirvenmetsästykseen liittyvistä asioista päättää hirviporukan johtajien kokous, jonka kutsuu koolle hirviporukan johtaja. Vähintään puolet johtajista tulee olla paikalla. 

 19 § 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan Matkanivan Metsästysseuran yleisen kokouksen päätös, joka on syntynyt 2/3 äänten enemmistöllä. 

 20 § 

Porukasta erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan osuusmaksuja tai mitään porukan kiinteästä - tai irtaimesta omaisuudesta. Hyväksytty Matkanivan Metsästysseuran vuosikokouksessa 1994. 

 Pykälät 3, 6, 9 ja 14 muutettu vuosikokouksessa 25.2.2004. 

 Pykälä 7 muutettu ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 13.4.2008. 

 Pykälät 6,8,13 ja 16 muutettu, pykälä 7 lisätty kesäkokouksessa 4.8.2019  

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään