Matkanivan metsästysseura ry:n säännöt


 1 § 

 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI 

 Yhdistyksen nimi: Matkanivan metsästysseura ry 

 Kotipaikka: Oulainen 

 Yhdistys on perustettu Elo kuun 28 p:nä 1967 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

 Seuran kieli on Suomi. 

 Seura on Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen jäsen. 

 2 § 

 SEURAN TARKOITUS 

 Seuran tarkoituksena on harjoittaa 

 1) järkiperäistä metsästystä; 

 2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa; 

 3) metsästysampumaurheilua; 

4) kenneltoimintaa 

ja 

5) edistää turvallista ja eettistä metsästystä. 

 3 § 

 SEURAN TOIMINTAMUODOT 

 Tarkoitustaan seura toteuttaa 1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita; 2) suorittamalla riistanhoitotyötä; 3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä; 4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta; 5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista; 6) kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; 7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa; 

4 § 

 SEURAN JÄSENET 

 Seuran koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja joka asuu Matkanivan metsästysseuran alueella tai on vuokrannut seuralle metsästyskelpoista maata jolloin maanomistajan perheenjäsenet (puolisot, lapset, lapsenlapset, vävyt, miniät) voidaan anomuksella tai vuokrasopimuksen sopimusehtojen perusteella hyväksyä jäseneksi. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksiyhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö-tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 5 § 

 JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT 

 Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen ei voi osallistua hirvijahtiin. Alle 18-vuotiailta ei peritä liittymismaksua. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa. 

 6 § 

 SEURASTA EROAMINEN 

 Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 7 § 

 SEURASTA EROTTAMINEN 

 Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä; 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti; 5) muuttaa seuran alueelta pois ja jättää kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksun maksamatta, ei koske maanvuokraajaa tai 6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää. Seuran johtokunta voi erottamisen sijaan määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 

 8 § 

 SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

 Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta 1) sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille 3) seuran kotisivuilla tai 4) sähköisesti tekstiviestillä, WhatsApp: lla tai sähköpostilla. 

 9 § 

 TALVIKOKOUSASIAT 

 Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, 2) Todetaan kokouksen laillisuus, 3) Hyväksytään työjärjestys, 4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille, 6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali, 7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, 8) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle, 9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, 10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta, 11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, 12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi, 13) Päätetään tarvittavat toimintajaostot ja valitaan niiden vetäjät, 14) Päätetään Oulaisten Ampumaratayhdistykselle ja Oulaisten Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä 15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat ja 16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

 10 § 

 KESÄKOKOUSASIAT 

 Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita. 

 11 § 

 SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

 Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty. 

 12 § 

 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN 

 Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 13 § 

 SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 

 Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

 14 § 

 SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI 

 Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta. 

 15 § 

 SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS 

 Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut ____6____ jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. 

 16 § 

 PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. 

 17 § 

 SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT 

 Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen. 

 18 § 

 JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT 

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti; 2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti; 3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti; 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä; 5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta; 6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista; 7) nimetä edustajat Oulaisten Ampumaratayhdistykseen ja valita seuran ehdokas Oulaisten Riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt; 8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista; 9) pitää seuran jäsenluetteloa; 10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta; 11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa; 12) hyväksyä koejäsenet 13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt; 14) päättä seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti 15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista; 16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä 17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

 19 § 

 SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT 

 Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa. 

 20 § 

 SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA 

 Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Oulaisten riistanhoitoyhdistykselle. 21 § 


MUUTA Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.         

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään